Profil společnosti

Společnost Ašské lesy s.r.o. byla založena v roce 2008 a jejím stoprocentním vlastníkem je město Aš.

Na základě uzavřených smluv zajišťuje řádné lesnické hospodaření v lesích ve vlastnictví města Aše v České republice a v Německu a v lesích města Hranice. Celková výměra obhospodařovaných lesů činí zhruba 802 ha. Převažují soubory lesních typů 5K (4K). V uvedených lesích pracujeme na základě řádně vypracovaných a schválených Lesních hospodářských plánů, dále dle vypracované vnitropodnikové směrnice „Systém náležité péče“, a také v souladu se všemi právními předpisy, které byly vydány na ochranu lesa a přírody. Také jsme se přihlásili k novému programu MZe s názvem Adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu, který je v platnosti od 3.2.2022 a je vyhlášen na období následujících 5 let. Program je specifický v tom, že obsahuje řadu podmínek, jak v těžební, tak v pěstební činnosti s důrazem na vyšší rozmanitost druhové skladby dřevin a využití potenciálu přirozené obnovy.

Dále vzniká úkol obnovení provozu Lyžařského areálu na vrchu Heinberg. Společnost je budována jmenovaným jednatelem Ing. Jiřím Červenkou, jak se říká, na zelené louce. Z prvního sídla jsme se přestěhovali do obce Doubrava u Aše do bývalé školy v přírodě. Tuto budovu jsme v rámci možností zrekonstruovali a uvedli do provozu jako ubytovnu, školu v přírodě, tábor pro děti a školicí středisko. Součástí je kuchyně, kde je možné zajistit plnou penzi pro ubytované a účastníky akcí.

Společnost se snaží spolupracovat jak s občany okolních obcí, tak se všemi institucemi a školami pro rozvoj Ašského výběžku. Velmi dobrá je spolupráce se Sdružením ašských lyžařů, kteří provozují celý areál, do kterého město Aš již vložilo milionové investice. Také dobrá tradiční spolupráce funguje s Mysliveckými sdruženími, školami a turisty.

Organizační struktura

Struktura společnosti

Video - pořad ČT Běžkotoulky

© 2024 AŠSKÉ LESY s.r.o.